• هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر4
  • هدر5
  • هدر6
  • هدر7
  • هدر8
» خدمات » دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

طراحی و دکوراسیون داخلی، هنر و دانش تقویت فضای داخلی یک ساختمان از نظر زیبایی شناختی برای دستیابی به یک محیط سالم تر و بهتر برای افراد استفاده کننده از آن فضا می باشد. طراح داخلی، شخص یا مجموعه ای چندوجهی است که توسعه مفهومی، ارزیابی سایت، برنامه ریزی فضا، بررسی محیط، برقراری ارتباط با ذینفعان یک پروژه، مدیریت ساخت و ساز و اجرای طرح را برعهده دارد. طراحی داخلی، دکوراسیون داخلی، بازسازی ساختمان، طراحی دکوراسیون داخلی منزل، معماری و طراحی داخلی، طراحی نما، اجرای نمای ساختمان از جمله خدمات شرکت ساژه (سازه ژرف هیراد) در این بخش هستند.