» مقالات » اهمیت اقتصادی صنعت نمایشگاه جهانی

اهمیت اقتصادی صنعت نمایشگاه جهانی

صنعت نمایشگاه جهانی از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است!
 
در سطح جهانی، هر سال تقریباً 32,000 نمایشگاه برگزار می شود که 4.5 میلیون شرکت در این نمایشگاه ها حضور پیدا می کنند و بیش از 303 میلیون بازدید کننده را به خود جلب می نمایند.
غرفه داران و بازدید کنندگان در هر سال حدود 116 میلیارد یورو (137 میلیارد دلار آمریکا) در نمایشگاه ها هزینه می کنند و این امر، نمایشگاه ها را به یک صنعت مهم جهانی تبدیل می کند.
 
در سال 2018 تعداد کل سالن ها با احتساب حداقل 5,000 متر مربع فضای داخلی ناخالص نمایشگاه در سرتاسر جهان، 1,217 عدد و فضای ناخالص نمایشگاهی موجود 34.7 میلیون متر مربع است. فضای اضافی برای محل برگزاری تقریباً در تمام مناطق جهان در دسترس است و سرمایه گذاری ها و رشد قابل توجهی در این محل ها برای افزایش ظرفیت های نمایشگاه ها صورت گرفته است.

 

3.2 میلیون شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط نمایشگاه ایجاد می شوند و کل بازده فروش تجاری شامل تولید مستقیم، غیرمستقیم و منتج از آن، 275 میلیارد یورو (325 میلیارد دلار) است.